Leksands kommun inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av Limå och Sågkvarns vattenkraftverk samt återställning av Limån i anslutning till kraftverken.

Syftet med projektet är att återställa fria vandringsvägar i Limån samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk. Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag här: http://www.fvt.se/wp-content/uploads/2021/10/Oh211005-Lima-samradsunderlag.pdf

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2021-11-15 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se. Hit kan ni även vända er med frågor innan samrådet via e-post eller per telefon 0707-915680.

När: Onsdagen den 20 oktober klockan 16.00 – 18.00

Var: Digitalt (länk erhålls vid anmälan)

Hjärtligt välkomna!

 

Sammanfattning

Bakgrund

Dala Energi äger Limå och Sågkvarn kraftverk. Limå kraftverksdamm raserades vid vårfloden 2018 och har sedan dess ej varit i drift. Dala Energi har konstaterat att lönsamheten efter nödvändig upprustning och miljöanpassning är så låg att det vore mera kostnadseffektivt att genomföra en utrivning. En utrivning är också den åtgärd som ger störst nytta för ekosystemet och möjligheter att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. Projektet är också i linje med Leksands kommuns miljömål.

Planerade åtgärder

Limå kraftverk är redan taget ur drift på grund av ett dammbrott som skedde våren 2018. För att åstadkomma fria vandringsvägar och återställa strömbiotoperna vid Limå kraftverk kommer en återställning av åfåran genom vänstra utskovet utföras (figur 1).  Utskovet är underminerat och kommer att repareras och tröskeln kommer sänkas för att erbjuda fiskvandring. Bakom utskovet byggs åfåran upp för att ge goda passagemöjligheter.

Nedströms kraftverket till mynningen i Siljan kommer biotopvårdsåtgärder att genomföras genom att återföra sten och block som ligger längs kanterna i den rensade kanalen. Kraftstation och övriga kulturhistoriskt intressanta anläggningsdelar lämnas orörda.

Figur 1. Planerade åtgärder vid Limå kraftverk.

Utrivningen vid Sågkvarns kraftverk börjar med att utskovsluckan öppnas och dammen tappas ned och kraftstation samt damm rivs. En ny åfåra anläggs vid läget för nuvarande kraftstation (figur 2). Bottennivån i den nya åfåran anpassas efter bottennivån uppströms i den nuvarande dammen.  Den nuvarande åfåran nedan kraftverket återställs genom återförsel av stenmaterial och ges en jämn lutning. I samband med detta utförs även biotopvård med utläggning av omväxlande block, sten och lekgrus samt en eventuell breddning av åfåran. 

Figur 2. Planerade åtgärder vid Sågkvarns kraftverk.

Miljökonsekvenser

Planerade åtgärder kommer att skapa fria vandringsvägar för alla fiskarter. Nya strömvattenbiotoper kommer även att skapas. Detta leder till goda förutsättningar för siljansöring, harr och sik att nyttja Limån som lek- och uppväxtområde. Kulturhistoriskt intressanta objekt lämnas till största del orörda. Avsänkningen av vattenytan medför dock en viss negativ påverkan på kulturmiljön. Till de negativa konsekvenserna hör också en tillfällig grumling vid avsänkningen samt buller från arbetsmaskiner.