Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Bäljane å är ett av de största biflödena till Rönne å. Ån har en hög andel strömvattenbiotoper och utgör därför ett av de viktigaste lek- och uppväxtområdena för havsvandrande fisk i Rönne ås avrinningsområde.

Bäljane å ligger tidigt i den nationella planen med prövning i februari 2022. I Bäljane å finns Ebbarps kraftverk som vi på Fiskevårdsteknik kommer ta fram underlag till inför den stundande prövningen.

Ebbarps kraftverk

Ägaren till Ebbarps kraftverk har valt att avsluta vattenverksamheten och genomföra en återställning av platsen. Kraftverket utgör i dagsläget ett definitivt vandringshinder för alla fiskarter. En utrivning av kraftverket kommer öppna upp flera kilometer av värdefulla strömbiotoper som varit otillgängliga för havsvandrande fisk i över 100 år.

Som ett första steg har våra kollegor Viktor och Gustaf utfört ett platsbesök där en inmätning av de befintliga anläggningarna utförts. Bra underlag är av stor vikt för att kunna ta fram bra handlingar inför den kommande tillståndsprövningen.

På grund av dammsäkerhetsmässiga skäl har en delvis avsänkning av dammspegeln redan utförts. Ån har snabbt hittat tillbaka till sin ursprungliga fåra och den tidigare dammbottnen har blivit återkoloniserad av växtlighet samt att naturliga svämplan har återskapats.

Återskapad åfåra i den tidigare dammspegeln

Arbetet fortskrider nu med framtagande av de ansökningshandlingar som krävs inför domstolsprövningen. Detta inkluderar bland annat teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.