Föregående vecka bokstavligen rivstartade för vår kollega Erik som tillsammans med Fredrik Lundblad på Naturentreprenad Syd AB åkte till Kårud i Teåkersälven för utrivning av ett delvis förfallet kraftverk. 

Fiskevårdsteknik utförde 2019 en förstudie av detta objekt och tog fram ett förslag till återställning av åfåran. Mer om det kan ni läsa här. Under våren 2020 har åtgärden projekterats i detalj och nödvändiga tillstånd har tagits fram. 

Arbetet inleddes med att det nedlagda kraftverkets turbin och transformator samt övriga metalldelar monterades ner, fraktades bort från platsen och fördes till återvinning för att sedan kunna fortsätta med själva utrivningen. Betongrester från det tidigare utskovet som låg i åfåran och skapade en onaturlig uppdämning samt utgjorde ett vandringshinder togs bort varefter åfåran återställdes för att skapa fria vandringsvägar för fisk och vattenfauna. Fällda träd återanvändes som död ved i vattendraget och undanrensade block fördes tillbaka till åfåran för att skapa en varierande och naturlik vattenmiljö.

Syftet med åtgärderna i vattenförekomsten är att kunna uppnå miljökvalitetsnormen ”God ekologisk status” till år 2021.